Zásady nakládání s osobními údaji


Mobilní Lodní noviny zpracovávají osobní údaje v souladu se zákony 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích), č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Mobilní Lodní noviny nezpracovávají osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, či k účelům, se kterými poskytovatel údajů souhlasil. Data jsou zpracovávána jen v nezbytně nutném rozsahu, nejdéle po dobu stanovenou právními předpisy. Mobilní Lodní noviny mohou zpřístupnit osobní údaje třetím osobám jen tehdy, kdy jim to bude ukládat nebo umožňovat zákon, či jen se souhlasem uživatele. Své osobní údaje poskytujete webu Mobilní Lodní noviny dobrovolně.

Každý poskytovatel osobních údajů má právo na přístup ke svým datům a právo na jejich opravu. Každý poskytovatel údajů, zjistí-li, či se domnívá, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého života subjektu údajů, či v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení situace, nebo může požadovat odstranění vzniklého stavu. V případě, že je žádost oprávněná, správce údajů odstraní závadný stav. V případě, že správce údajů nevyhoví žádosti, může se poskytovatel údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vznikla-li kvůli zpracování osobních údajů poskytovateli údajů jiná než majetková újma, postupuje se podle zvláštního zákona. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete Lodním novinám souhlas k zasílání obchodních sdělení Lodních novin elektronickými prostředky. To platí, není-li v podmínkách služby stanoveno jinak.

GDPR podmínky naleznete na stránce  GDPR: http://www.lodninoviny.cz/o_nas/gdpr

Podpořte LN
Tygr_right small_2018
Na horu